Vietnamese - Việt ngữ

 

Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin bằng ngôn ngữ của quý vị về bất kỳ dịch vụ nào của Hội Đồng, quý vị có thể liên lạc với Hội Đồng qua dịch vụ thông dịch viên. Xin hãy gọi dịch vụ thông dịch viên của chúng tôi qua số 9280 1939.

Cơ Sở Phục vụ người Cao niên và Khuyết tật
Aged and Disability Services

Tin Tức về Sức Khoẻ bằng Tiếng Việt.
Xin bấm vào đây để đọc được dễ dàng những bài tường thuật về các chứng bịnh, triệu chứng và cách thức chữa trị.
Health Information

Dịch vụ Trẻ em và Gia đình
Services for Families and Children

của thư viện
Libraries

Trung Tâm Giải Trí và Trụ Sở Cộng Đồng
Leisure Centres and Neighbourhood Houses

Tạo cho Thành phố Yarra là Nơi Sinh sống Lý tưởng
Making Yarra a Great Place to Live

Đậu xe tại Yarra
Parking in Yarra

Sảnh đường và Công viên cho Thuê
Parks and Halls for Hire

Qui hoạch và Xây dựng
Planning and Building

Rác, Đồ vật Tái chế biến, Đồ vật Phế thải Rắn chắc và Cây lá Phế thải
Rubbish and Recycling

Hội đồng Thành phố và  Nghị viên Thành phố
Your Council and Councillors

Back to top
Back to top Back to top